Slide RECHTSGEBIEDEN Goede rechtsbijstand met een persoonlijke benadering Zet de eerste stap

PERSONEN & FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht regelt alle rechten en plichten die voortkomen uit een familieband dan wel gekozen band (zoals huwelijk of geregistreerd partnerschap).
Iedereen heeft automatisch te maken met deze rechten en plichten. Zo regelt de wet bijvoorbeeld al vanaf de geboorte of er sprake is van een wettelijk erkende band tussen vader en kind.

En zo worden bijvoorbeeld door het huwelijk of geregistreerd partnerschap rechten en plichten tussen de gehuwden/geregistreerde
partners onderling in het leven geroepen. Juist omdat iedereen automatisch te maken heeft met de wettelijke regels van het personen- en familierecht, lopen velen vroeg of laat tegen een juridisch probleem op dit gebied aan. Wij staan u dan graag met raad en daad terzijde.

Hierbij valt onder meer te denken aan:

 • Echtscheiding
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Verbreking samenwoning
 • Kinderen en vaststellen zorg-/omgangsregeling
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Kinder- en Partneralimentatie
 • Vaststellen hoofdverblijfplaats
 • Boedelscheiding
 • (Gezamenlijk) gezag
 • Erkenning

GRATIS SPREEKUUR FAMILIERECHT

Een gratis eerste advies op het gebied van het personen- en familierecht? Kennismaken met Anouk Crombag?

GRATIS SPREEKUUR

Elke donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens een gesprek van maximaal 20 minuten kunt u uw juridische probleem vrijblijvend aan Anouk voorleggen. Gelieve hiervoor een afspraak te maken op telefoonnummer 046 457 08 20.
DE ROUTEBESCHRIJVING VIND JE HIER

JEUGDRECHT 

Ook minderjarigen kunnen in aanraking komen met het (civiele) recht. Zo kan de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling van een kind overwegen of zelfs een (gesloten) uithuisplaatsing. In geval van een juridische procedure rondom de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een kind kan Anouk de ouders van het kind als gespecialiseerde jeugdrechtadvocate bijstaan en adviseren. In zaken betreffende een gesloten uithuisplaatsing wordt Anouk door de rechtbank geregeld benoemd als advocate om de belangen van het kind te behartigen. Dit gaat vaak om kinderen in uiterst kwetsbare posities die al heel veel voor hun kiezen hebben gehad voordat het traject tot een gesloten plaatsing wordt ingezet. Voor Anouk is het in dat geval belangrijk er dan ook echt voor het kind te kunnen zijn en een vertrouwensband met hem/haar op te bouwen.

De volgende juridische problemen komen in het (civiele) jeugdrecht onder meer naar voren:

 • Ondertoezichtstelling
 • (Gesloten) uithuisplaatsing
 • Omgang met ouders
 • Gezag van ouders
 • Verblijfplaats na echtscheiding ouders
 • Naamswijziging

Bijzonder Curator

Een scheiding van de ouders kan ook met zich meebrengen dat een kind tegen juridische vragen oploopt. In geval van een (ernstig) belangenconflict tussen een kind en zijn ouders of voogd of tussen de ouders onderling, kan een rechter een bijzonder curator voor het kind benoemen. Een bijzonder curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Anouk is door de rechtbank meermaals benoemd als bijzonder curator in zeer heftige scheidingszaken en heeft in dat kader de nodige ervaring hiermee opgedaan. In een afstammingsprocedure benoemt een rechter altijd een bijzonder curator. Ter waarborging van de kwaliteit van bijzonder curatoren heeft de Raad voor Rechtsbijstand recentelijk nadere voorwaarden gesteld aan de inschrijvingsvoorwaarden en deskundigheidseisen van bijzonder curatoren. Anouk Crombag heeft beide examens (artikel 1: 212 en artikel 1: 250 BW) met goed gevolg afgelegd en voldoet daarmee aan de gestelde deskundigheidseisen.

In alle zaken waarin kinderen zelf betrokken zijn, wil Anouk Crombag er zijn voor de minderjarige. Zij legt haar mening niet op, maar luistert naar de minderjarige, steunt hem/haar en adviseert open en eerlijk.

PSYCHIATRISCH PATIENTENRECHT

‘Ooit een normaal mens ontmoet? …en beviel ’t?’ Met deze slogan wist Stichting Pandora, die opkwam voor mensen met psychische problemen, jarenlang menigeen tot nadenken aan te zetten.

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemenSoms kan iemand door dergelijke problematiek een ernstig nadeel voor zichzelf of zijn/haar omgeving vormen. Dat kan leiden tot een (spoed)opname in een psychiatrische kliniek op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd).

Een dergelijke gedwongen opname is erg ingrijpend voor de patiënt. Indien een opname wordt gevorderd, is rechtsbijstand dan ook onontbeerlijk om kritisch na te gaan of een gedwongen opname noodzakelijk is. Zijn er misschien minder ingrijpende alternatieven mogelijk? Anouk staat u graag bij.