ALGEMENE VOORWAARDEN CROMBAG FAMILIERECHT & MEDIATION
 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van cliënt(en) (hierna: de opdrachtgever) aan Crombag Familierecht & Mediation (hierna: CFM) en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle advocaten en medewerkers van CFM en alle personen die door CFM bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld. Voor de aanvaarding van de opdracht wordt aan de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Door het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Opdracht
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door CFM. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.  De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De keuze van door CFM in te schakelen derden geschiedt waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CFM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door CFM voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens de advocaat gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en CFM is onderworpen aan Nederlands  recht. De opdrachtgever vrijwaart CFM tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Persoonsgegevens
CFM heeft zowel technisch als organisatorisch maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht en voor direct marketing doeleinden (het uitnodigen voor lezingen en het zenden van nieuwsbrieven). Indien de opdrachtgever hiertegen bezwaar kenbaar maakt zullen de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketing bestand worden verwijderd.

De opdrachtgever heeft het recht te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen (voor zover de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn) van persoonsgegevens. Elektronisch verkeer kan door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. CFM kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Honorarium en verschotten
Behoudens andere afspraak zal CFM haar werkzaamheden voor het overeengekomen uurtarief periodiek declareren. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar worden aangepast. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, de kantoorkosten, de BTW en de zogenaamde verschotten. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 5% kantoorkosten verschuldigd ter dekking van kosten zoals porti-, ­­­­­­­­­­papier-, kopieer-, telecommunicatiekosten. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door CFM ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels e.d.). Tenzij tussen de opdrachtgever en CFM uitdrukkelijk anders is afgesproken dient de opdrachtgever een nader overeen te komen voorschot op het honorarium te voldoen. De opgedragen werkzaamheden nemen eerst een aanvang na betaling van het aldus overeengekomen voorschot. Een aldus betaald voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Betaling
Behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van een maand gedeclareerd. De betaling van een declaratie dient – zonder enig beroep op korting en/of compensatie – uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is over het declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal CFM, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. CFM is niet aansprakelijk voor schade die  ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. In geval van een gezamenlijke opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de declaraties van CFM. 

Beroepsaansprakelijkheid
Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij CFM binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. CFM heeft een beroeps aansprakelijk-heidsverzekering voor minimaal die bedragen, die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden voorgeschreven. Iedere aansprakelijkheid van CFM en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt is deze beperkt tot het in het afgelopen jaar in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. Advocaten en medewerkers van CFM zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgesloten.

Archivering
Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht op diens verzoek aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt (digitaal) gedurende vijf jaar bewaard. Het staat CFM vrij het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Klachten- en Geschillenregeling
CFM heeft een interne klachtenprocedure en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als een cliënt een klacht indient bij CFM wordt de klacht behandeld volgens de interne kantoorklachtenregeling. Als de klacht daarna niet is opgelost, dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Rechtsmacht en toepasselijk recht
Op geschillen tussen CFM en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen CFM en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Maastricht.

Wwft
CFM is als gevolg van de geldende regelgeving verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij autoriteiten te melden. Opdrachtgever bevestigt met het ondertekenen van deze algemene voorwaarden hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Auteursrechten
De intellectuele eigendomsrechten rusten bij Crombag Familierecht.

Download de printversie hier

PRIVACY VERKLARING

Algemeen
Crombag Familierecht & Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Crombag Familierecht & Mediation verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Crombag Familierecht & Mediation  verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Crombag Familierecht & Mediation veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Crombag Familierecht & Mediation.

Doel verwerking persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor het aanmaken van een dossier, het kunnen corresponderen en declareren, het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, inclusief het voeren van gerechtelijke procedures, juridische advisering en doorverwijzing, het signaleren van mogelijk tegenstrijdige belangen, het innen van declaraties en het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan Crombag Familierecht & Mediation contactgegevens van (potentiële) cliënten en relaties opnemen in een lijst ten behoeve van marketing- en communicatie activiteiten, werving en selectie en uitnodigingen ten behoeve van lezingen en andere kantooractiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Crombag Familierecht verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene, alsmede een door ons (boekhoud)programma toegekend dossier-/relatie/debiteurnummer, gegevens van de eventuele rechtsbijstandsverzekering, gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, waaronder voor zover relevant gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

In gevallen waarin (mogelijk) een toevoeging zal worden aangevraagd op grond van de WRB worden de leefsituatie van de cliënt, het BSN van de cliënt en van diens eventuele echtgenoot, geregistreerde of samenwonende partner, alsmede het geslacht, de naam en de geboortedatum van die echtgenoot of partner verwerkt, aangezien deze gegevens bij de toevoegingsaanvraag moeten worden verstrekt.

In eventuele WWFT-dossiers wordt tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de cliënt gemaakt en bewaard.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Crombag Familierecht & Mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Crombag Familierecht & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Crombag Familierecht & Mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Crombag Familierecht & Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Crombag Familierecht & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Crombag Familierecht & Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Crombag Familierecht & Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Crombag Familierecht & Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Crombag Familierecht & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Crombag Familierecht & Mediation
Wolfeynde 4
6191 EB Beek

T: 046 457 08 20
@: info@crombagfamilierecht.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Crombag Familierecht & Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website www.crombagfamilierecht.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Crombag Familierecht & Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Crombag Familierecht & Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Crombag Familierecht & Mediation verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Crombag Familierecht & Mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Onze website maakt gebruik van twee soorten cookies: noodzakelijke cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Crombag Familierecht & Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden. Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De website van Crombag Familierecht & Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Crombag Familierecht & Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Crombag Familierecht & Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt  leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. A.J. Crombag via bovenvermelde contactgegevens.

Aanpassing privacy statement

Crombag Familierecht & Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Crombag Familierecht & Mediation gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Tot slot
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Download de printversie hier

KANTOORKLACHTEN REGELING

als bedoeld in artikel 6.28 Verordening op de Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Crombag Familierecht & Mediation naam en de cliënt.
 2. Crombag Familierecht & Mediation draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Crombag Familierecht & Mediation heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 Interne klachtprocedure 

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. A.J. Crombag, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt in geval van klachten verslag uit over de afhandeling van de klachten en neemt aanbevelingen op ter voorkoming van nieuwe klachten en ter verbetering van de dienstverlening van Crombag Familierecht & Mediation.

Download de printversie hier

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Mr. Anouk Crombag heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd hoofdrechtsgebied te behalen.

DISCLAIMER

Acceptatie van de voorwaarden
Crombag Familierecht & Mediation heeft haar website ingericht als service naar (potentiële) cliënten, wederpartijen en derden. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de site vermeld staat, is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Crombag Familierecht & Mediation of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Hierbij valt o.m. te denken aan logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de website. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Crombag Familierecht & Mediation de op deze website aangeboden informatie te vermenigvuldigen of te verspreiden. Heeft u twijfels over de rechten op de door de Crombag Familierecht & Mediation aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan contact op met Crombag Familierecht & Mediation via info@crombagfamilierecht.nl onder ‘navraag disclaimer website’.

Exoneratie
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling van Crombag Familierecht & Mediation is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Crombag Familierecht & Mediation behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Crombag Familierecht & Mediation en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen.

Actualiteit website
De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Crombag Familierecht & Mediation is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze website actueel te houden.

Aansprakelijkheid
Crombag Familierecht & Mediation is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Crombag Familierecht & Mediation op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links
Deze site kan bij wijze van service hyperlinks bevatten naar sites van derden. Crombag Familierecht & Mediation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden. Bovendien kunnen voor die sites afwijkende gebruiksvoorwaarden gelden.

Download de printversie hier