PRIVACY VERKLARING

Algemeen
Crombag Familierecht & Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Crombag Familierecht & Mediation verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Crombag Familierecht & Mediation  verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Crombag Familierecht & Mediation veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Crombag Familierecht & Mediation.

Doel verwerking persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor het aanmaken van een dossier, het kunnen corresponderen en declareren, het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, inclusief het voeren van gerechtelijke procedures, juridische advisering en doorverwijzing, het signaleren van mogelijk tegenstrijdige belangen, het innen van declaraties en het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan Crombag Familierecht & Mediation contactgegevens van (potentiële) cliënten en relaties opnemen in een lijst ten behoeve van marketing- en communicatie activiteiten, werving en selectie en uitnodigingen ten behoeve van lezingen en andere kantooractiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Crombag Familierecht verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene, alsmede een door ons (boekhoud)programma toegekend dossier-/relatie/debiteurnummer, gegevens van de eventuele rechtsbijstandsverzekering, gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, waaronder voor zover relevant gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

In gevallen waarin (mogelijk) een toevoeging zal worden aangevraagd op grond van de WRB worden de leefsituatie van de cliënt, het BSN van de cliënt en van diens eventuele echtgenoot, geregistreerde of samenwonende partner, alsmede het geslacht, de naam en de geboortedatum van die echtgenoot of partner verwerkt, aangezien deze gegevens bij de toevoegingsaanvraag moeten worden verstrekt.

In eventuele WWFT-dossiers wordt tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de cliënt gemaakt en bewaard.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Crombag Familierecht & Mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Crombag Familierecht & Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Crombag Familierecht & Mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Crombag Familierecht & Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Crombag Familierecht & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Crombag Familierecht & Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Crombag Familierecht & Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Crombag Familierecht & Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Crombag Familierecht & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Crombag Familierecht & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Crombag Familierecht & Mediation
Wolfeynde 4
6191 EB Beek
T: 046 457 08 20
@: info@crombagfamilierecht.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Crombag Familierecht & Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website www.crombagfamilierecht.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Crombag Familierecht & Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Crombag Familierecht & Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Crombag Familierecht & Mediation verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Crombag Familierecht & Mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Onze website maakt gebruik van twee soorten cookies: noodzakelijke cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Crombag Familierecht & Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden. Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De website van Crombag Familierecht & Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Crombag Familierecht & Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Crombag Familierecht & Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Vragen & Contact 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr A.J. Crombag via bovenvermelde contactgegevens.

Aanpassing privacy statement
Crombag Familierecht & Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Crombag Familierecht & Mediation gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Tot slot
Op deze privacy verklaring is het Nederlands recht van toepassing.